Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hỏi đáp về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

Câu hỏi & trả lời

  • Hỏi - đáp về chính sách tài chính
    09:55 | 17/08/2014
  • Tôi đang làm kế toán viên của Ban QLDA thị xã Buôn Hồ được 8 năm rồi, anh Phó giám đốc kiêm nhiệm Kế toán trưởng 1 năm. Nay hết kiêm nhiệm, tôi được cơ quan tín nhiệm đề nghị UBND TX Buôn Hồ bổ nhiệm kế toán trưởng, nhưng tôi chưa có biên chế. Lãnh đạo UBND TX Buôn Hồ bảo tôi chưa có biên chế nhà nước nên không được bổ nhiệm kế toán trưởng. Vậy xin hỏi trường hợp của tôi có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng không? Xin chân thành cảm ơn!
  • Điều 4 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh; từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên đối với đơn vị kế toán ở cấp khác. Có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên, từ 03 năm trở lên đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng.

    Điều 5 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng: Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 nêu trên; Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành; Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.