Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 1/4/2013
(TBTCO) - Việc triển khai dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với mục tiêu gom hơn 10 triệu xe cơ giới về một mối, để hỗ trợ công tác quản lý, giải quyết bồi thường, giám sát trục lợi đến nay vẫn dang dở. Nhiều DN bảo hiểm lớn có hàng triệu xe tham gia bảo hiểm vẫn chưa tham gia vào hệ thống như PVI, BIC, PJICO…