Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 10 chuẩn mực kiểm toán
bộ tài chính
(TBTCO) - Ông Đặng Thái Hùng- Vụ trưởng Vụ chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, công tác xây dựng và ban hành văn bản, thông tư liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán được đẩy mạnh và đạt tiến độ đề ra.