Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 10 năm thị trường trái phiếu
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường vốn, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) đã có bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển của Chính phủ và kênh đầu tư an toàn, hiệu quả cho nhà đầu tư trên thị trường.
trái phiếu
(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) chuyên biệt đã chính thức tròn 10 năm xây dựng và phát triển (2009-2019). Trong chặng đường đó, thị trường TPCP đã có bước phát triển ấn tượng về quy mô và độ sâu, khẳng định vai trò quan trọng là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước.