Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 294 cơ sở
sắp xếp lại nhà, đất
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, số tiền này thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước trong năm 2014.