Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 3 DNNN
DNNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang tiến hành lựa chọn 3 DNNN tham gia Dự án 3 của Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp” bằng khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có bảo lãnh của Chính phủ.