Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 30 m2
tách sổ đỏ
(TBTCO) - Đây là nội dung mới nhất được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.