Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 30 năm nhìn lại
Toàn cảnh hội thảo khoa học
(TBTCO) - Sự khác biệt trong đối mới, sáng tạo, đột phá về tư duy... là những từ ngữ được nêu lên trong những nhận định của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, tại hội thảo "Hội nhập kinh tế quốc tế 30 năm nhìn lại và thực tiễn tại Quảng Ninh".