Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 300g
vang
(TBTCO) - Cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu (trừ trường hợp định cư) không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Đối với vàng nữ trang, nếu mang từ 300g trở lên phải khai báo hải quan.