Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 31 tỷ đồng
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - 58,7 tỷ đồng là số tiền Kho bạc nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong 9 tháng qua do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thực hiện thu hồi khoản kinh phí 31,236 tỷ đồng chi thường xuyên đã giao trong năm 2013 của tỉnh, nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ, để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương.