Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 40 năm đổi mới
tp.hcm
(TBTCO) - Qua 40 năm, TP. Hồ Chí Minh luôn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhất là trong công cuộc đổi mới, thành phố mang tên Bác đã không ngừng năng động, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần nâng cao đời sống dân sinh...