Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 510 tỷ USD
(TBTCO) - Tổng vốn đã đạt 510 tỷ USD tính đến nửa đầu năm 2013. Đây là con số tính toán lượng vốn bao gồm cả vốn cho các hình thức tái bảo hiểm truyền thống và phi truyền thống.