Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 52% kế hoạch cả năm
6 tháng, BIC hoàn thành 52% kế hoạch cả năm
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu phí bảo hiểm gốc hợp nhất của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đạt 583,4 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét vừa được BIC công bố.