Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 59 tỷ đồng
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - 58,7 tỷ đồng là số tiền Kho bạc nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trong 9 tháng qua do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.