Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa 6 DN nợ thuế
(TBTCO) - Đây là biện pháp kiên quyết của Hải quan Hà Nội, áp dụng với những doanh nghiệp (DN) có biểu hiện chây ỳ, trốn nợ thuế kéo dài