Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa áp đặt mua bh ở Dn chỉ định.
bao hiem hoc sinh
(TBTCO) - Nghiêm cấm các DN bảo hiểm sử dụng các biện pháp hành chính như văn bản hành chính của các cơ quan quản lý, công văn liên tịch giữa các Sở giáo dục và đào tạo... có tính chất áp đặt người tham gia bảo hiểm phải mua bảo hiểm tại DN bảo hiểm được chỉ định.