Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Viện Pháp y tâm thần Trung ương
(TBTCO) - Để tạo điều kiện cho công chức, viên chức của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa yên tâm công tác, Bộ Tài chính đồng ý áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của hai viện này.