Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ASEAN-BAC
asean
(TBTCO) - Vốn của ngân hàng khu vực ASEAN có thể là từ các chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà đầu tư ngoài khu vực, cũng như là từ các ngân hàng khác…