Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa AVICAD
Hệ thống dữ liệu AVICAD sẽ cung cấp tất cả các thông tin về các đại lý bảo hiểm
(TBTCO) - Tất cả các đại lý bị DN bảo hiểm đưa vào danh sách "đại lý đen" sẽ không được DN bảo hiểm khác tuyển dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời hạn 3 năm tính từ ngày bị đưa vào danh sách đen.