Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bãi bỏ
ts huy
(TBTCO) - Theo Thông tư số 29/2020/TT-BYT, Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản và bãi bỏ 1 phần 2 văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế; sửa đổi một số điều của 11 Thông tư, giúp doanh nghiệp giảm 2,4 triệu ngày công và 625 tỷ đồng mỗi năm.
VBQP
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.
hải quan
(TBTCO) - Qua gần 1 tháng thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP cho thấy, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu đã mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp.
QĐ 134
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
thuế
(TBTCO) - Sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công.
bãi bỏ văn bản
(TBTCO) - Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BTC quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.
kế toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
duong
(TBTCO) - Dự kiến Việt Nam sẽ thông báo đã thực hiện đúng cam kết về bãi bỏ hạn ngạch đối với đường từ ngày 01/01/2020 tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 sắp tới tại Đà Nẵng.
văn bản hết hiệu lực
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực tài chính năm 2020, nhằm bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp.