Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bãi bỏ thủ tục hành chính
TTHC
(TBTCO) - Theo UBND TP. Hà Nội, tính từ ngày 1/1/2019 đến nay, TP. Hà Nội đã ban hành 5 quyết định công bố 191 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành.
thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC, công bố kèm theo 6 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2770/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ, thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
thuế
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
cải cách thủ tục hành chính thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2815/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.