Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán 35% vốn cho nhà đầu tư ngoại
đại hội cổ đông BIC 2015
(TBTCO) - Đại hội cổ đông năm 2015 của BIC đã thông qua phương án phát hành 41 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tương đương 35% vốn điều lệ của BIC. Dự kiến sau giao dịch, vốn điều lệ công ty sẽ đạt trên 1.000 tỷ đồng.
BIC
(TBTCO) - Ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm BIDV ( BIC); (mã Ck BIC) cho biết, tại Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4 tới, BIC sẽ xin ý kiến phát hành 41 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tương đương 35% vốn điều lệ.