Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán cổ phần theo lô lớn
bán đấu giá cổ phần theo lô
(TBTCO) - Bán đấu giá cổ phần (CP) theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá, tùy theo số lượng CP và tình hình thị trường, nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô CP (trọn lô). Số lượng CP của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty CP theo quy định.