Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán đấu giá công khai
Công ty TNHH MTV Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty TNHH MTV Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (Trancinwa) sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 2.520.200 cổ phần, tương đương với 43,08% vốn điều lệ sau cổ phần hóa (dự kiến là 58,50 tỷ đồng).