Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán hàng rong
(TBTCVN) - Những người bán hàng rong tại 3 thành phố nhỏ dọc hành lang kinh tế đi qua Campuchia, CHDCND Lào và Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận lớn hơn tới nguồn vốn tài chính vi mô và diện tích rộng rãi hơn để mở cửa hàng.