Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ban hành Danh mục quản lý rủi ro về trị giá:
hq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và các mức giá tham chiếu kèm theo.