Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ban hành Quyết định 172/QĐ-TCHQ
hải quan
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 172/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.