Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bank of England
Ngân hàng Anh “gửi nhầm” thông tin mật khả năng rời khỏi EU cho báo chí
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) đã bị buộc phải xác nhận rằng ngân hàng này đang bí mật nghiên cứu các tác động tài chính có thể xảy ra nếu Anh quyết định rời khỏi EU.