Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo giám sát tài chính
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã rà soát, cập nhật tình hình gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính của 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời công bố công khai danh sách 13 cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.
SCIC
(TBTCO) - Tại báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố, năm 2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đạt tổng doanh thu hợp nhất 10.639 tỷ đồng, tăng 52%, lợi nhuận trước thuế đạt 8.678 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2014.
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, DNNN thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2015.
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Quá ít các bộ, ngành, địa phương và DNNN gửi báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước năm 2014 theo quy định, khiến Bộ Tài chính phải tiếp tục ra văn bản đốc thúc.
xây dựng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện báo cáo giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2012, 2013.