Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm bảo long
(TBTCO) - Hiện tại, các sản phẩm liên kết bảo hiểm ngân hàng (Bancassurance) đang nở rộ. Theo thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng và DN bảo hiểm, trong một số gói sản phẩm liên kết, khách hàng đương nhiên được bảo hiểm khi gặp rủi ro.