Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm thương mại
bảo hiểm
(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, thời gian tới, khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chưa điều chỉnh, chưa thiết kế gói quyền lợi BHYT bổ sung, thì sự tham gia của các doanh nghiệp BHYT thương mại là phù hợp, bảo vệ người dân khỏi rủi ro về chi tiêu y tế khi không may mắc bệnh.
bảo hiểm
(TBTCO) - Còn 13% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ chi từ tiền túi hộ gia đình cho y tế còn cao, khoảng 40%. Tuy nhiên, Quỹ BHYT chưa đảm bảo bao phủ toàn bộ nhu cầu và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mức độ bao phủ về tài chính vẫn còn hạn chế.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Việc liên thông giữa bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thương mại (BHTM) sẽ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước.