Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo quản hàng dự trữ quốc gia
(TBTCVN) - Tổng cục Dự trữ Nhà nước – Bộ Tài chính đang triển khai rà soát sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG (thay thế QCVN 14 2011/BTC). Theo đó, có thể kéo dài thời hạn lưu kho đối với thóc dự trữ.
dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 172/2013/TT-BTC Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia.