Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo tồn đan dạng sinh học
(TBTCO) - Đây là tổng số tiền mà ADB tài trợ cho chương trình môi trường trọng điểm và sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học (CEP-BCI) giai đoạn II tại Việt Nam, được công bố tại hội thảo tham vấn CEP- BCI do Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức ngày 17/9.