Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo Việt Fun
(TBTCO) - Ngày 12/2/2014, tại Hà Nội, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) – thành viên của Tập đoàn tài chính – bảo hiểm Bảo Việt đã tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ Đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED). Đại hội đã bầu ra các thành viên Ban Đại diện.