Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bất cập ghi nợ tiền sử dụng đất
đất đai
(TBTCO) - Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ, có cam kết thì sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, nên Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi quy định này.