Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BHXHVN
bhxh
(TBTCO) - Các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt việc tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.
bảo hiểm xã hội
(TBTCO) - Cả nước hiện có khoảng 62.959.825 người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tăng 22,9% so với cùng kỳ.