Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BIC đại hội cổ đông 2015
đại hội cổ đông BIC 2015
(TBTCO) - Đại hội cổ đông năm 2015 của BIC đã thông qua phương án phát hành 41 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tương đương 35% vốn điều lệ của BIC. Dự kiến sau giao dịch, vốn điều lệ công ty sẽ đạt trên 1.000 tỷ đồng.