Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biến động giá sữa
(TBTCVNO) - Theo báo cáo của doanh nghiệp, nguyên nhân chính của việc điều chỉnh tăng giá bán của các sản phẩm là do thời gian qua giá vốn hàng bán thay đổi, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí tiền lương điều chỉnh tăng nên doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán.