Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biên soạn
nn
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025.
bach khoa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
bách khoa toàn thư
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Thông tư Quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
giáo dục đại học
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung, xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình các môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp (chương trình).