Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa biếu chui
tham nhung
(TBTCO) - Tới đây, nhiều hành vi sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử phạt nặng.