Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi
giá sữa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá. Theo đó, việc theo dõi và giám sát thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi không còn thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.