Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ sung một số điều của các luật thuế
tổng cục thuế
(TBTCO) - Ngày 3/12/2014, Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Thuế triển khai kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế vừa được Quốc hội đã biểu quyết thông qua ngày 26/11/2014.
quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế
(TBTCO) - Chiều ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, với số phiếu tán thành 425/433, tỷ lệ 85,51% số đại biểu có mặt.