Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề
Nguyễn Thị Bé
(TBTCO) - Sáng 5/11, các ĐBQH đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Đa số đại biểu nhất trí đổi tên Luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp, tuy nhiên rất băn khoăn trong việc lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này.