Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bổ sung NSĐP
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thực hiện thu hồi khoản kinh phí 31,236 tỷ đồng chi thường xuyên đã giao trong năm 2013 của tỉnh, nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa phân bổ, để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương.