Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Tài chính mời thầu
(TBTCO) - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu bảo trì phần mềm.
(TBTCO) - Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nợ công.
(TBTCO) - Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch tại trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu cung cấp, lắp đặt giá tài liệu di động tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu 2 gói thầu
(TBTCO) - Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính mời thầu xây dựng Trang thông tin quản lý nợ công.
(TBTCO) - Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng Trang thông tin quản lý nợ công.
(TBTCO) - Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính mời thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt giá kệ và thiết bị hỗ trợ bảo quản tư liệu hiện vật truyền thống cho Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo cho cán bộ làm công tác thống kê.