Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
mua sắm tài sản bộ tài chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, lấy ý kiến lần cuối trước khi ban hành.