Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bồi thường 170%
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, số tiền bồi thường bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu là 1.251 tỉ đồng, tỷ lệ bồi thường là 170%.Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố thông tin này.