Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bù hụt thu ngân sách
bù hụt thu NSNN
(TBTCO) - Số tiền này được Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương cho tỉnh Bình Phước 200 tỷ đồng, tỉnh Cà Mau 60 tỷ đồng nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cân đối ngân sách thực hiện các chính sách chế độ, nhiệm vụ năm 2013 của hai địa phương trên.