Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bùi Ngọc Bảo
bo cong thuogn - co phan hoa
(TBTCO) - Trong năm 2014 các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương nếu không thực hiện cổ phần hoá theo lộ trình, Bộ sẽ có biện pháp xử lý.