Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa các khoản chi hỗ trợ trực tiếp tính theo tiền lương
luong
(TBTCO) - Đây là góp ý của Bộ Tài chính đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH).